Call for assistance +91-141-2621254 | +91-99295-11195

theme-wedding.jpg

Movie Theater Jaipur

Cinema Name Phone No. Multiplex Name Phone No.


• Alka Cinema Jaipur,0141-2231892 • Entertainment Paradise Jaipur , 0141- 5127777


• Ankur 0141- 2600531 • Golcha Jaipur 0141-2578683


• Raj Mandir Cenema M.I. Road 0141- 2379372 • Space Bani Park Jaipur , 0141- 2282289


• Kohinoor Ceema Sanganer. 0141-2732772 • Cinestar JAIPUR 0141-2233975


• Laxmi Mandir Near Tonk Fhatak 0141- 2741504 • First Cinema Jaipur 0141- 5512070


• Moti Mhal Jaipur 0141- 2201723 • Galaxy Mansrover Jaipur 0141-5133000


• Polovictory 2372658 • Inox 5116511


• Fun Cinema Jaipur, 0141-2337325

Testimonial

Request A Quote
Please Contact Us